08/12/2021

กิจกรรมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ทางคณะทีมงานบริษัทเค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านบกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษายโสธร เขต 1 เพื่อบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ เมาส์และคีย์บอร์ดจำนวน 5 ชุด จอมอร์นิเตอร์ 10 ตัว เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้านบกน้อยได้ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ เนื่องจากทางโรงเรียนยังคงขาดแคลนในด้านของอุปกรณ์เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ อันเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้เด็กๆ สามารถเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานเบื้องต้นได้ เมื่อจบออกจากโรงเรียนไปศึกษาต่อที่อื่น ก็จะเป็นแนวทางให้เด็กๆคุ้นชินกับการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยง่ายเพราะเราเชื่อว่า "การให้ความรู้ คือการให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด" และการให้โอกาสทางการศึกษากับทุกคน เป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ดังนั้น ทางหัวหน้าสำนักงานจึงไม่นิ่งดูดายในเรื่องนี้ ท่านได้วางนโยบายในการส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่เด็กๆ เพื่อให้เด็กๆในโรงเรียนบ้านบกน้อยได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยี่ และสามารถเปิดโลกทรรศน์ของเด็กๆให้ได้รู้ข่าวสารเพื่อให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่ในปัจจุบันขณะโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เด็กน้อยเหล่านี้ จะได้ใช้ความรู้และความเข้าในในสิ่งที่ตนได้ศึกษาเรียนรู้มา นำไปต่อยอดทำในสิ่งต่างๆตามความใฝ่ฝันและความถนัดของตนเองต่อไปกราบขอบพระคุณหัวหน้าสำนักงานบริษัทเค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัดที่ช่วยสานฝันของเด็กๆให้เป็นจริง