สำนักงานกฎหมายเค.เอส.ลอว์

ได้ร่วมกับนักกฎหมายที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมกับที่ปรึกษากฎหมาย ได้ร่วมกันจัดตั้ง สำนักงานกฎหมายเค.เอส.ลอว์ ขึ้น 
เพื่อให้บริการทางกฎหมาย จึงเรียนมาเพื่อเสนอการบริการ ในการเร่งรัด ฟ้องหนี้ ขจัดหนี้ และบริหารหนี้ 
ด้วยความชำนาญและประสบการณ์ที่ยาวนานของ สำนักงานกฎหมายเค.เอส.ลอว์ 
คงเป็นประโยชน์แก่ท่านในการพิจารณา