26/11/2021

หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการ ที่รัฐสภา

เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็น คณะกรรมาธิการสามัญ และมีเลือกบุคคลผู้เป็นสมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็น คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อทำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจ หน้าที่ของสภา แล้วรายงานต่อสภาเพื่อทราบเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญหรือกระทำกิจการใดเพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของสภา อาจแบ่งการดำเนินงาน ออกได้เป็น ๒ ลักษณะ คือ การประชุมและการดำเนินกิจการอื่น ๆด้วย