K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.

                                               ติดต่อเรา

 

link องค์กรกฎหมาย                
                        กระทรวงยุติธรรม
                        ศาลรัฐธรรมนูญ
                        ศาลยุติธรรม
                        เนติบัณฑิตยสภา
                        ทำเนียบรัฐบาล
                        สำนักงานศาลปกครอง
 

 

 


 • รับว่าความคดีทุกชนิดทุกประเภท ในศาลทุกศาล ทั่วราชอาณาจักร
          - รับเป็นทนายโจทก์ ฟ้องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน
          - รับเป็นทนายจำเลยแก้ต่าง คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน
  - คดีแพ่ง กู้ยืม ละเมิด ครอบครัว มรดก จำนองเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ผิดสัญญา หุ้นส่วนบริษัท
  - คดีอาญา พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ยาบ้า เฮโรอีน ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา ฉ้อโกงประชาชน ยักยอก ฯลฯ
  - คดีแรงงาน เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ลูกจ้างทุจริต เรียกค่าชดเชยตามกฎหมาย
         - รับอุทธรณ์ ฎีกา คดีแพ่ง คดีอาญา คดีแรงงาน
         - รับเป็นที่ปรึกษาและแก้ไขลูกหนี้บัตรเครดิต
         - ทำอย่างไรเมื่อไม่มีเงินชำระหนี้
         - มีหนี้มากกว่าเงินเดือน
         - ถูกทวงถามโหดไม่ชอบด้วย
  กฎหมาย 
         - ถูกฟ้องให้ชำระหนี้
         - ถูกอายัดเงินเดือน
 • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทและบุคคลทั่วไป
 • บริการบังคับคดีทั่วราชอาณาจักร
 • รับตรวจ ร่าง แก้ไข นิติกรรมและสัญญา
 • รับจดทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน จำกัด บริษัทจำกัด
 • รับติดตามทวงหนี้และแก้ไขปัญหาต่างๆตามกฎหมาย
 • จัดการทรัพย์สิน มรดก พินัยกรรมและขอเป็นผู้จัดการมรดก

 • ในคดีอาญาทั้งมวลควรพิสูจน์ให้ประจักษ์แจ้งดั่งแสงตะวัน
 • ความไม่รู้กฎหมาย ไม่เป็นข้อแก้ตัว
 • บุคคลย่อมจะเป็นผู้ตัดสินคดีของตน เองไม่ได้
 • ความเป็นธรรม ย่อมไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย
 • ไม่มีผู้ใดจะถูกลงโทษ เพราะการกระทำของผู้อื่น

K.S. Law office

K.S. LAW & BUSINESS CO., LTD.
               132 K.S. Tower, Srinakarin Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

 บริษัท  
เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด
132 อาคาร เค.เอส. ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260