สำนักงานกฎหมายเค.เอส.ลอว์

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรี 24 ชั่วโมง
เพราะเราเชื่อว่าปัญหาความกังวลใจของท่านต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว และถูกต้อง โดยทีมงานนักกฎหมายและทนายความผู้เชี่ยวชาญ
เป็นสำนักงานกฎหมายชั้นนำ
สำนักงานกฎหมาย เค.เอส.ลอว์ เป็นสำนักงาน กฎหมายที่ประชาชนให้ความไว้วางใจ ด้วยประสบการณ์ทางคดีที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยทีมงานทนายความมืออาชีพ
ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
สำนักงานกฎหมาย เค.เอส.ลอว์ เราดูแลทุกๆ ปัญหา และทุกคดีของท่านด้วยความจริงใจ ดุจดังสมาชิก ในครอบครัว ด้วยทนายความมืออาชีพ และทีมกฎหมายผู้เชี่ยวชาญ

ทนายเข้าใจท่านเป็นอย่างดี ในความเดือดร้อน และปัญหาของท่าน
เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับสาย
ท่านสามารถฝากเบอร์ติดต่อกลับของท่านได้ทางช่องทางไลน์
ทนายและทีมงานจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

LINE ID : k.s.law

ทนายเข้าใจท่านเป็นอย่างดี ในความเดือดร้อน
และปัญหาของท่าน เนื่องจากในแต่ละวันมีผู้ติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก หากไม่ได้รับสาย
ท่านสามารถฝากเบอร์ติดต่อกลับของท่านได้ทางช่องทางไลน์ ทนายและทีมงานจะรีบติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

LINE ID : k.s.law

บริการของเรา
คดีแพ่ง

ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่าง การตั้งประเด็นข้อต่อสู้คดี เช่น คดีกู้ยืม คดีบัตรเครดิต คดีบังคับจำนอง คดีสินเชื่อ คดีผิดสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย คดีจ้างทำของ คดีภาษีอากร คดีระหว่างประเทศ คดีที่ดิน คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีการเวนคืนที่ดินการร้องขอครอบครองปรปักษ์ ทางจำเป็นหรือการขอเปิดใช้ทาง คดีฟ้องภาระจำยอม คดีฟ้องขับไล่ การร้องขัดทรัพย์ คดีมรดก คดีแชร์ หุ้นส่วนบริษัท คดีฟ้องแพทย์ คดีผู้ประสบภัยจากรถ คดีรถชน คดีบริษัทประกันภัย คดีฟ้องไล่เบี้ย รับสภาพหนี้ การทำพินัยกรรม การจัดการทรัพย์มรดกการร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก

คดีอาญา

ให้บริการในการฟ้องร้องดำเนินคดีและว่าต่างแก้ต่าง การตั้งประเด็นข้อต่อสู้คดีเกี่ยวกับคดีความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ความผิด เกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น คดีลักทรัพย์ คดียักยอก ฯลฯ คดีเกี่ยวกับการค้า เครื่องหมายการค้า คดีลิขสิทธิ์ คดีเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง คดีฉ้อโกงฯ หรือความผิดเกี่ยวกับคดีอาญาทุกประเภท ความผิดลหุโทษ วิธีและการขอให้ศาลรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ การขอปล่อยตัวชั่วคราว การคัดค้านคำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว การประกันตัวผู้ต้องหา การยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาสู่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกา บริษัทฯ จะมีทีมทนายความเรียบเรียงคัดค้านหรือโต้แย้งคำพิพากษาของศาลล่างตามแนวทางข้อวินิจฉัยของกฎหมาย

ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

ปัจจุบันในการทำธุรกิจ คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากฎหมายเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการที่ธุรกิจจะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงถึงเสมอในทุกๆ ขั้นตอนการดำเนินธุรกิจของท่านคือ แต่ละขั้นตอนนั้นถูกต้องตามกฎหมายแล้ว และการที่ท่านจะแน่ใจได้ว่าได้ดำเนินการใดๆ ไปโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย ท่านควรมีผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านกฎหมายและธุรกิจคอยให้คำแนะนำเสมอ เรามีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ทั้งธุรกิจภายในประเทศและธุรกิจระหวา่งประเทศ ทำความเห็นทางกฎหมาย พร้อมเสนอแนะตรวจร่างสัญญาและแก้ไขสัญญา ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการทำสัญญาต่างๆ ตลอดจนการรับเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายประจำบริษัท โดยทีมงานทนายความและผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเรา ท่านจึงแน่ใจได้ว่าจะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำ รวมไปถึงการดำเนินงานที่ถกูต้อง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจของท่าน

งานนิติกรรมสัญญา

บริการจัดทำสัญญา การตรวจแก้ไขสัญญาหรือตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญาทกุประเภท เช่น สัญญา ผู้ถือหุ้น สัญญาร่วมลงทุน สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาซื้ิอขายสินทรัพย์ สัญญากู้เงิน สัญญาการให้สินเชื่อ สัญญาบริการ สัญญาธุรกิจทุกประเภท

งานบังคับคดี

บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ให้บริการในการตดิตามทวงถามชำระหนี้การเร่งรัดหนี้สิน เพื่อขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้ การบังคับคดีทั้งแพ่งและคดีอาญา การสืบทรัพย์และตรวจกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน การยึดที่ดินหรือทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาด การอายัดเงินเดือน เงินโบนัส การอายัดเงินในบัญชีของลกูหนี้การอายัดสิทธิเรียกร้อง การค้ำประกันในศาล การของดการบังคับคดี

งานสืบทรัพย์

ทางสำนักงานฯ มีทีมงานมากประสบการณ์ ด้านการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษา สืบหาทรัพย์สิน ทุกประเภทที่เป็นของลูกหนี้ที่มีอยู่ ตรวจสอบการจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินต่างๆ ดำเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์ และดำเนินการบังคับคดีลูกหนี้ให้ชำระหนี้ตามคำพิพากษา

งานนักสืบ

ทางสำนักงานฯ รับสืบหาความจริงในสิ่งที่ท่านอยากรู้ สืบพฤติกรรมบุคคล สืบทรัพย์บังคับ สืบประวัติการก่ออาชญากร สืบตรวจสอบยานพาหนะในครอบครอง สืบจับละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา สืบพฤติกรรมช้สูาว สะกดรอย ติดตามพฤติกรรม ตรวจสอบประวัติ

อื่นๆ

แก้ไขปัญหาทรัพย์ถูกขายทอดตลาด อสังหาริมทรัพย์ บ้าน ที่ดิน คอนโด ห้องชุดต่างๆ ต่อทางสำนักงานบังคับคดี

ข่าวสารและบทความ

08/12/2021

บริษัท เค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส จำกัด ได้ดูแลช่วยเหลือกลุ่มวินจั...

08/12/2021

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2555 ทางคณะทีมงานบริษัทเค.เอส.ลอว์ แอนด์ บิซิเนส ...

26/11/2021

คลิกลิงค์  อ่านต่อ